Delegitymizacja władzy

Kiedy dochodzi do sytuacji utraty akceptacji społecznej wśród zarządzających daną grupą społeczną, można mówić, że doszło do delegitymizacji władzy. Jest to przeciwne pojęcie do legitymizacji władzy, o której również można poczytać nieco w jednym z wcześniejszych artykułów naszego serwisu. Koncentrując się natomiast na pojęciu delegitymizacji władzy, warto wspomnieć, na czym to w ogóle polega jako…

Ustrój polityczny

Ustrojem politycznym uznaje się swego rodzaju strukturę organizacyjną, która obowiązuje względem polityki danego obszaru, najczęściej określonego kraju geograficznego. Jest to też pojęcie kształtujące kompetencje zależności występujących między organami określonego państwa. Podobnie, w ustrój polityczny wlicza się także dane prawa. Jeszcze inne jest ujęcie ustroju politycznego, które obejmuje przede wszystkim formę sprawowania władzy publicznej. W tym…

System prawa

Systemem prawnym określa się system prawa, który jest pojęciem bardzo szeroko rozumianym ze względu na jego wieloznaczność. Nawiązuje on w bardzo dużym stopniu do teorii prawa i bazuje na uporządkowanym schemacie rozmaitych elementów składających się na kształtowanie życia społeczno-politycznego. Przeważnie mowa tu o połączeniu ze sobą różnorodnych norm prawnych. Jako pojęcie system prawa uznaje się…

Polityka – tygodnik

Jednym z ważniejszych tytułów tygodników polskich jest Polityka, która jak wskazuje już na to jej nazewnictwo, odnosi się do sfery polityczno-społecznej. Podstawowy profil Polityki można określić jako liberalno-lewicowy w swym charakterze. Pierwszy raz ten tytuł został wydany w roku 1957. Miejscem wydania Polityki była Warszawa. To po dziś dzień jeden z wiodących tytułów, który utrzymuje…

Opozycja polityczna

Czym jest opozycja w wymiarze politycznym? Teoretycznie to pojęcie pojawia się chociażby w mediach co krok, ale gdyby tak chcieć przeanalizować ten termin od strony czysto humanistycznej, to już pojawia się trudność z określeniem, jakie partie, czy systemy, ideologie, pogramy bądź doktryny okazują się względem siebie opozycją polityczną. Poniżej zajmiemy się krótką charakterystyką najważniejszych cech…

Makiawelizm

Makiawelizm to doktryna polityczna, której nazewnictwo ewidentnie nawiązuje do znanego działacza polityczno-społecznego, jakim było legendarny wręcz Niccolo Machiavelli. To on był autorem kultowej pozycji wśród tytułów humanistycznych- Książę. Tytułowy termin makiawelizmu w pełni nawiązuje do wspomnianej postaci i odnosi się do charakterystyki typowych dla niej poglądów politycznych. Makiawelizm jest to pogląd, jaki stawia na czele…

Partycypacja polityczna

Z pojęciem szeroko rozumianej polityki, niewątpliwie wiąże się termin partycypacji politycznej. Jest to charakterystyczne określenie społeczne, które funkcjonuje w omawianej w niniejszym serwisie nauce od lat, odnosząc się do stopnia zaangażowania politycznego. W praktyce, jako partycypację polityczną można uznać uczestniczenie polityczne. Nie ma tu ściśle określonego wydźwięku, wpływu, czy zakresu czyjegoś funkcjonowania w życiu społecznym,…