Pojęcie legitymizacji odnosi się do w dosłownym tłumaczeniu do upoważnienia do podejmowania określonych działań. Jest to termin, który przede wszystkim wiąże się z dziedziną polityki.
Jako legitymizację można traktować posiadanie przez jednostkę stosownych uprawnień pozwalających na rządzenie w danym wymiarze i zakresie po to, żeby móc decydować w konkretnych kwestiach, czy sferach. Ponadto takie uprawnienie połączone jest też z równoczesną aprobatą ze strony sfery rządzącej. Taką definicję proponuje Eugeniusz Zieliński.

Jako legitymizację władzy można także rozumieć podejmowanie przez jednostkę starań w celu uzyskania danej opinii oraz otrzymania zgody w konkretnym kierunku na określone działania. Ponadto, warto też wspomnieć, że są to wysiłki, jakie mają dążyć do uzyskania zdania ogólnego, że funkcjonujące bieżąco instytucje o charakterze politycznym są idealne dla danego społeczeństwa, w jakim występują. Taką propozycję definicji pojęcia legitymizacji władzy zaproponował Seymour Martin Lipset.
Omawiając zagadnienie legitymizacji władzy warto także wspomnieć o tym, że wyszczególnione zostało pewne generalne kryterium dobrowolności, na podstawie którego kompletnie eliminowana jest kwestia przemocy czy też obawy związane z podporządkowaniem się. W krajach o charakterze typowo demokratycznych ustrojów, podstawą w sferze legitymizacji władzy okazuje się organizacja wolnych wyborów. Jako źródło władzy uznaje się wtedy naród wybierający. Jeśli zaś chodzi o ustroje niedemokratyczne, to tam za czynnik o podłożu legitymizującym władzę uznaje się ideologię.
Napisane przez: