Systemem prawnym określa się system prawa, który jest pojęciem bardzo szeroko rozumianym ze względu na jego wieloznaczność. Nawiązuje on w bardzo dużym stopniu do teorii prawa i bazuje na uporządkowanym schemacie rozmaitych elementów składających się na kształtowanie życia społeczno-politycznego. Przeważnie mowa tu o połączeniu ze sobą różnorodnych norm prawnych.
Jako pojęcie system prawa uznaje się przede wszystkim swoiste ustroje polityczne, które występują przede wszystkim w obrębie danego państwa, ale też i źródła prawa oraz rozliczne jego gałęzie. System w danym kraju charakteryzuje się przepisami obowiązującymi w systemie prawnym danego państwa. Wszystko to natomiast odbywa się za pośrednictwem przyjętych odgórnie kryteriów. Jeszcze bardziej rozlegle traktowany niż system prawny okazuje się porządek prawny, w skład którego wchodzą też akty stosowanego prawa. Do tego mowa też o układzie organów.

Wyróżnia się różnorodne gałęzie, na jakie dzieli się system prawny. Są to kompleksy norm bazujące na wielorakich kategoriach w obrębie stosunków społecznych. Nie odbywa się takowy podział na gałęzie na podstawie decyzji jednej osoby czy jednorazowego postanowienia ze strony prawodawcy. To proces bardzo mocno zaawansowany, który opiera się na procesie historycznym oraz wynika z ciągłego ewoluowania prawa. Na tej podstawie kreowane są zbiory wielorakich norm, które przypisuje się określonej gałęzi prawa i tak powstaje na przykład prawo cywilne, a co za tym idzie system prawa cywilnego.
Napisane przez: