Ustrojem politycznym uznaje się swego rodzaju strukturę organizacyjną, która obowiązuje względem polityki danego obszaru, najczęściej określonego kraju geograficznego. Jest to też pojęcie kształtujące kompetencje zależności występujących między organami określonego państwa. Podobnie, w ustrój polityczny wlicza się także dane prawa.
Jeszcze inne jest ujęcie ustroju politycznego, które obejmuje przede wszystkim formę sprawowania władzy publicznej. W tym zakresie można mówić, iż termin ten odnosi się również do zasad obejmujących sprawowanie władzy w kraju. Co więcej, jest to też odniesienie się do sposobów wykonywania tej władzy i metod jakie są w tym celu stosowane. W oparciu o to można mówić o wyszczególnieniu się pewnych zasad, jakie kierują przedmiotem władzy krajowej.

To od nich uzależniony jest zarówno sam zakres aktywności społecznej w danym państwie, jak także i nadrzędne kierunki owej aktywności. Co więcej, ustój polityczny musi też definiować społeczne obowiązki, wolności, prawa obywateli. Jest to określanie form oraz metod działania. Ponadto, nie zapominajmy też i o tym, że ustrój polityczny bazuje na aktach prawnych, a także na tradycji. Jest to definiowane konstytucyjnie. Pierwszy raz o ustroju w kontekście politycznym wspomniano już w dziełach Arystotelesa. To on stwierdził, że jako ustrój polityczny rozumie się przede wszystkim określone ramy sprawowania rządów przez aktualne władze. Obecnie politologia w dzisiejszym wymiarze wiąże z terminem ustroju politycznego także termin system polityczny oraz system rządów, reżim polityczny i system konstytucyjny.
Napisane przez: